Tjøme kirkelige fellesråd logo

På vei til Færder

Kommunestyrene på Tjøme og Nøtterøy har vedtatt sammenslå ing fra 01.01.2018. Det innebæ rer at kirkens organisering skal også slå s sammen på fellesrå dsnivå .

Organisering av den lokale kirken er to - delt. Den norske kirke lokalt bestå r av et menighetsrå d for hvert sokn og et fellesrå d i hver kommune. Menighetsrå dene ivaretar soknets interesser nå r det gjelder det kirkelige livet i soknene og bå de soknegrenser og menighetsrå ds virksomhet vil væ re uendret.

De kirkelige fellesrå dene på Tjøme og Nøtterøy vil derimot, på lik linje med kommunene, formelt nedlegges og det vil opprettes et nytt ”Fæ rder kirkelige fellesrå d” fra 01.01.2018. Inntil da er det opprettet en nettside for offentlige dokumenter på www.kirken.no/faerder

Fellesrå dets oppgaver er av en forvaltningsmessig karakter og inkluderer arbeidsgiveransvar for kirkelige tilsatte (med unntak av presten), forvaltningsansvar for kirker og gravplasser, og økonomiforvaltning.

Møter i kirkelig fellesnemnd:

Neste møte i kirkelig fellesnemnd finner sted 01.september kl. 16 i Tjøme kirkestue.

Protokoll fra kirkelig fellesnemnd:

2016.03.17 Møteprotokoll. Vedlegg: 1) Prinsippdokument, 2) Partssammensatt utvalg reglement, 3) Stillingsbeskrivelse prosjektleder

2016.04.28 Møteprotokoll. Vedlegg: 1) Fremdriftsplan

2016.06.09 Møteprotokoll. Vedlegg: 1) Arbeidsgrupper - oppsett og mandat

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon