Tjøme kirkelige fellesråd logo

Om oss

Vår visjon

Den norske kirke skal væ re en bekjennende, misjonerende, tjenende og å pen folkekirke.

En bekjennende kirke vet at all kristen bekjennelse begynner i takk til Gud for at Han har skapt oss og alt rundt oss, at Jesus er kommet til verden som vå r følgesvenn og frelser, og at vi kan få leve med vissheten om at dødens makt er brutt og holde fast i hå pet om at Gud skaper en ny virkelighet. Takken til Gud er samtidig et vitnesbyrd overfor alle andre – om hvem vi tror på , hva Gud har gjort for oss, og hvordan Gud er næ rvæ rende i verden. Den forteller om sentrum i vå r tro, samtidig som den er en avgrensning i forhold til det som ikke er kristen gudstro.

En misjonerende kirke nøler ikke med å fortelle det gode budskap til alle mennesker. Kirken forkynner evangeliet samtidig som den er kalt til å lytte. Den må formidle budskapet på en slik må te at alle kan forstå at det er godt nytt for dem selv og deres liv. Må let er at mennesker skal få del i frelsen og bli innlemmet i kirken.

En tjenende kirke gjør de gode gjerninger den har læ rt i Jesu fotefar. Den skal innrette sitt liv og sin bruk av penger og menneskelige ressurser på tjenesten. Barmhjertighet, rettferdighet og vern om skaperverket er viktige rettesnorer for kirkens liv. Den skal aktivt søke å forstå verden fra de svake, utrygge og sultnes perspektiv, og ut fra en erkjennelse av at mennesket er en del av skaperverket og har et gudgitt forvalteroppdrag.

En å pen kirke er der for alle som søker den treenige Gud. Budskapet om Jesu død og oppstandelse er det tydelige sentrum. Hit skal mennesker kunne søke i alle slags livssituasjoner og i all slags forfatning, med alle slags tydelige og utydelige spørsmå l og livsproblemer. Alle skal kunne kjenne seg som en del av et omsorgsfullt fellesskap, fordi livet i kirken nettopp handler om å høre til.

------

På Tjøme og Hvasser deler vi denne visjonen som gjelder for hele Den norske kirke, og her ønsker vi å væ re med på å virkeliggjøre Tønsberg domprostis visjon:

"Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt!"

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon