Tjøme kirkelige fellesråd logo

Om oss

Fellesråd

Tjøme kirkelige fellesrå d

Kirkelig fellesrå d er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner.

Rå det sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrå dene i komunnen. Rå dets oppgaver er å ivareta kirkegå rder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. For mer informasjon om fellesrå dsansvar områ der, se her. Rå dets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Hå ndbok for menighets-rå d og fellesrå d finnes her.

Rå det er arbeidsgiver for flere av de ansatte i kirken: kirketjener, kantor, diakon, og trosopplæ rer; i praksis alle andre enn prestene.

Tjøme kirkelige fellesrå d er satt sammen av to representanter fra hvert av kommunens to menighetsrå d, sognepresten, kirkevergen samt en representant fra kommunen. På l P. Syse er leder av fellesrå det.

Tjøme kirkelige fellesrå d i perioden 2015-2019 bestå r av:

På l P. Syse, Tjøme menightsrå d, tlf. 982 10 001

Arne Jens Heilo, Hvasser menighetsrå d, tlf. 928 39 630

Odd Andreassen, Tjøme menighetsrå d, tlf. 481 51 003

Marit Monsen, Hvasser menighetsrå d, tlf. 478 38 549

Monica Hofer Hagen, Tjøme kommune, tlf. 976 23 777

Varamedlemmer

Nils-Jacob Møyland, Tjøme menighetsrå d

Kari Trythall Gjertsen, Hvasser menighetsrå d

Olga Marie Bøe, Hvasser menighetsrå d

Protokoller fra tidligere møter

Møte 2017.12.08

Møte 2017.05.09

Møte 2017.03.01

Møte 2016.12.09

Møte 2016.10.27

Møte 2016.09.08

Møte 2016.06.16

Møte 2016.04.28

Møte 2016.02.04

Møte 2015.12.11

Møte 2015.11.26

------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda og saksdokumentasjon til neste møte 08.des. 2017 i Tjøme kirkestue.

Sak 24/17 Agenda med saksliste

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon