Tjøme kirkelige fellesråd logo

Om oss

Hvem er vi

Da vi hadde bispevisitas i vå re menigheter i 2006, skriver biskop Laila Riksaasen Dahl følgende om oss i sin omtale:

Tjøme er preget av bå de entusiasme og stor frivillighet knyttet til mange tiltak bå de for barn, unge og eldre. Hør bare noen eksempler: Små barnstreff, søndagsskole, Soul children, Cafe.com.in, Leksehjelp, Gitarskole, Konfirmantarbeid, Formiddagstreff, Hyggestund, Misjonsprosjekt, Menighetskvelder, Bibelgruppe, Litteræ rt selskap, Menighetsblad, Variert gudstjenesteliv, Sommertiltak, Konserter.

Utenom kirkestuene på Hvasser og Tjøme skjer mye av aktiviteten i tilknytning til Fredtun, som Tjøme menighetsrå d i 2004 inngikk avtale med Tjøme KFUM/K om å bruke og drifte til menighetens virksomhet. Det har blitt et vellykket samspill.

Tjøme

har 2 sogn med hver sin sæ rpregede kirke. Av et samlet folketall på ca 4.600 er ca 3.900 medlemmer i Den norske kirke. Befolkningen i Hvasser sogn utgjør ca 10 %.

Tjøme er en øykommune og en feriekommune. Her er ca 1.600 fastboliger og 2.600 fritidsboliger. Det gir et befolkningstall på ca 30.000 i den travleste sommertiden – med de gleder og utfordringer det innebæ rer for hele lokalsamfunnet, kirken inklusive.

Den kirkelige bemanning

bestå r av 1 prest lønnet av statlige midler med biskop/bispedømmerå d som arbeidsgiver. Kirkelig fellesrå d er på vegne av sognene arbeidsgiver for de øvrige kirkelige medarbeidere som er lokalt tilsatt.

Kirkeverge og Fellesrå d

har ansvar for investeringer, arbeid og planer på de kirkelige driftsområ der.

Den kirkelige statistikken

forteller at det i 2004 var omlag 7800 personer til stede i kirkene nå r alle typer gudstjenester og gudstjenestelige samlinger regnes sammen. Og enda er ikke de mange tusen som samles til vigsel, begravelse, skolegudstjenester og konserter tatt med. Dette vitner om at lokalbefolkningen og turistene slutter opp om gudstjeneste og kirkegang – kanskje sæ rlig ved de gudstjenester som har en spesiell profil og må lgruppe. Ulike typer familiegudstjeneste og gudstjenester i høytidene samler mange.

Tallene understreker på en tydelig må te kirkens posisjon som inkluderende folkekirke i bygd og næ rmiljø. Kirkene er mer å pne og besøkt enn mange tror.

Allikevel legger jeg som biskop frimodig til: Jeg ønsker enda flere på kirkevei – og at de som kommer kan kjenne seg bå de velkomne og hjemme i kirken som sitt eget Herrens hus!

Det er stor forskjell på de to sogn, bå de i folketall og arbeidsmå te. De fleste utvalg og tiltak hører inn under Tjøme sogn, men med stor å penhet for brukere også fra Hvasser.

Til slutt vil jeg bare løfte fram noe av den visjon for den lokale kirkes arbeid jeg har oppfanget i noen av de dokumenter jeg har få tt herfra: Det er mitt hå p og min bønn at kirke og menighet i Tjøme og Hvasser - med Kristus i sentrum - kan oppleves som å pen, inkluderende og raus.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon