Tjøme kirkelige fellesråd logo

Kirkeliv

Dåp og vigsel

Her finner du praktisk informasjon om då p og vigsel:

Du kan også finne nyttig informasjon på Den norske kirkes hjemmesider.

Då p

Nå r kirkekontoret mottar fødselsmelding sendes det ut en invitasjon til då p med opplysninger nå r der er då p i vå re kirker.

Nå r du skal melde då p er det lurt å ha følgende opplysninger klare:

 • hvor då pen skal finne sted, samt ønske om dato
 • navn, fødselsdato og personnummer til den som skal døpes
 • navn, adresse og telefonnummer til då psbarnets foreldre
 • navn på faddere og deres adresser
 • Det er vanlig at presten tar kontakt for en samtale en uke eller to før då pen finner sted.

  Faddere:

  Fadderne er vitner om at barnet er døpt. Fadderens oppgave videre er å be og hjelpe til med å gi barnet opplærring i den kristne tro. Det kan væ re fra 2 til 6 faddere, minst 2 av dem må væ re tilstede under då pen. Fadderne må enten værre medlemmer av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som praktiserer barnedå p. Nedre aldersgrense for faddere er 15 å r.

  Vigsel

  Kirken læ rer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngå-elsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngå elsen bestå r av skriftlesing og forbønn. Ekteskapsinngå else etter kirkens ordning bestå r dermed av to deler; den juridiske delen med selve ekteskapsinngå elsen, og den kirkelige delen med skriftlesning og forbønn.

  Kontakt kirkekontoret i god tid for å avtale tid og kirke.

  Presten tar kontakt ca 14 dager før vigselen for å avtale tidspunkt for samtale. I Tjøme kommune foretas det vigsler i Tjøme kirke og Hvasser kirke.

  På lørdager har vi vigsler kl.13.00 - 14.30 - 16.00.

  Ellers i å ret er det mulighet for vigsel alle lørdager.

  Vi vil understreke at det også er mulig med vigsler andre dager enn lørdager.

  Vigsler utendørs

  Tusenå rsstedet på Verdens Ende er godkjent som vigselssted. Om noen ønsker vigsel der, har man selv ansvar for musikk, pynting o.l. Ta kontakt for en samtale og mer info.

  Betaling / Pris

  Dersom brudeparet bor utenfor kommunen eller ikke er medlemmer av Den norske kirke, på løper det kostnader på kr. 3200.- til leie av kirke, kirketjener, organist. I tillegg kommer det betaling til prest, en sats vedtatt av bispedømmekontoret, på kr.3000.-

  Dersom paret bor utenfor prostiet (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme) kommer det også en betaling for prest på kr.3100.-

  Det blir sendt ut faktura.

  Vigselsseminar

  Vi inviterer til vigselsseminar i mars må ned hvert å r. Her gir vi nyttig informasjon å ngå ende forberedelser og gjennomføring av bryllupet.

  Musikk under vielser

  Det er mye som skal på plass til et bryllup og en viktig bit i dette er musikken. På vigselsseminaret få r brudeparene høre et utdrag fra noen bryllupsmarsjer.

  Offentlige skjemaer

  Følgende skjemaer er viktig å fylle ut i god tid før seremonien skal finne sted:

 • Erklærring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkå rene
 • Forlovererklæ ring
 • Melding om endring av navn til folkeregisteret
 • Husk å krysse av for at prøvingsattest sendes til vigsler!

  Nyttige dokumenter

  - Registreringsskjema

  - Info om liturgier

  - Info om vigsel

  ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon